Kuruluş ve Amaç

Mimar

Yapıların tasarımını yapıp bunların uygulanmasını yöneten sanat ve fen adamı. Yunan ve Roma çağlarında mimarın statüsü tanınmakta idi. Mimarın bu çağlardaki görevlerini Vitruvius ayrıntılı olarak anlatmıştır.

Günümüzde mimar strüktür, ısıtma, havalandırma, aydınlatma, sıhhı tesisat gibi konularda da genel bilgi sahibi olmak zorundadır. Yapıların günden güne daha karmaşık hale gelmesi mimarı bütün bu alanların uzmanları ile işbirliğine itmiştir. Mimar, bir yapının gerçekleştirilmesinde teknik, estetik ve işlevsel planda bu ekibin işbirliğinin yöneticisi durumundadır.

Türkiye’ de mimarlık mesleği 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ile korunmuştur.

Kaynak: Hasol, D.(1993) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayını S.315

Mimarlık

İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekanları, estetik, işlevsel gereksinmeleri, teknik ve yönetsel zorunluluklarla bağdaştırarak inşa etme sanatı; yapı sanatı, mimari M.Ö. 1.yüzyılda yaşamış olan Romalı mimar Vitruvius De Architectura adlı yapıtında mimarlığı “sağlamlık, kullanışlılık, güzellik” olarak tanımlıyordu.

1581’ de bir İngiliz yazarı mimarlığı “yapı bilimi” olarak tanımlarken 19.yy.’ da Ruskin mimarlığın “yapılara uygulanan süslemeden başka bir şey olmadığı” nı ileri sürüyordu. Amatör bir eleştirici olan Sir Henri Watton “The Elements of Architecture” (1624) adlı kitabında mimarlığın üç koşula (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) yanıt vermesi gerektiğini belirtir.

F.L. Wright’ a göre “mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır.” Mimarlık toplum yapısına,toplumun gereksinmelerine, ekonomik verilere, teknolojik gelişmelere bağlı olan bir sanattır.

Kaynak: Hasol, D.(1993) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayını S:315

Mimarlar Odası Kuruluşu

TMMOB Mimarlar Odası, 1954 yılında özel bir kanunla kurulmuş, mimarlık mesleğinin uygulanması ile ilgili kuralların belirlenmesiyle görevli ve zorunlu üyeliğe dayanan, kamu ve toplum yararına çalışan Anayasal bir meslek kuruluşudur. Kurulduğundan bu yana, mesleğimizin ve meslektaşımızın sorunlarının, ülkemizin, kentlerimizin imar süreciyle doğrudan bağı nedeniyle, kentleşme sorunlarını dikkatli biçimde izlemekte, gerektiğinde müdahale etmektedir.

Mimarlar Odası’nın Amaç ve Faaliyetleri:

 • Mesleki alanda ülke ve kamu yararı çerçevesinde çalışmalar yapmak,
 • Mesleğin uygulama ve kuram alanında gelişmesini sağlamak üzere kongre, seminer, sempozyum, sergi düzenlemek, yayın hazırlamak,
 • Mimarlık uygulamasıyla ilgili normlar hazırlamak,
 • Meslek içi eğitim çalışması yapmak,
 • Mesleği, yasal ve teknik kurallara, geleneklere göre uygulamayan üyelere karşı, işveren, kullanıcı ve yurttaşların haklarını korumak,
 • Mimarlık kültürünün korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Meslek onurunu ve üye haklarını korumak.

Mimarlar Odası’nın Yapılanması

Mimarlar Odası yönetim kurulları, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde iki yılda bir yapılan, genel politikaların ve kararların oluşturulduğu genel kurullar sonucunda gerçekleşen seçimler sonucunda görev alırlar. Yönetim kurulları çalışmalarını üyelerinin aktif katılım ve katkıları doğrultusunda yürütülen komite ve komisyon çalışmaları aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

Şubemiz kayıtlı 1300’den fazla üyesi, Şanlıurfa ve Adıyaman temsilcilikleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mimarlar Odası Gaziantep Temsilciliği Ali HAVUÇCUOĞLU başkanlığında 1975 yılında kurulmuş, 1990 yılında ise Genel Kurul kararıyla Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi tesis edilmiştir.

Mimarlar Odası’nın Mesleğin Uygulanmasındaki Rolü

Mimarlar Odası, değişen toplumsal ve ekonomik yapı içinde mimarlık mesleğinin konumunu toplumun beklentilerini değerlendirerek, mimarların mesleki faaliyetlerini ülke ve kamu yararını gözeterek, güncel uluslararası standartlarda ve kaliteli uygulayabilmeleri için mimarlık normlarını araştırmakta ve yasal prosedürü içinde uygulamalarını geliştirmektedir.

Mesleki Denetim Çalışmaları :

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, standart (mimari proje, mesleki uygulama sorumluluğu) ve özelleşmiş (restorasyon, iç mekan ve mobilya tasarımı, kentsel tasarım vb.) mimarlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik hizmet şartnameleri, en az bedel tarifeleri, tip sözleşmeler ve uygulama esaslarını kamu, işveren ve mimarların ortak yasası gözetilerek titizlikle uygulamaktadır.

Meslek İçi Eğitim Çalışmaları :

Mimarların mesleğin çeşitli uygulama alanlarında verdikleri hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çağdaş norm ve standartların tanıtılması ve uygulanması yönünde mezuniyet sonrası eğitim programı Mimarlar Odası tarafından oluşturulmaktadır. Şubemiz bu konuda sürdürdüğü bilgisayar destekli tasarım, inşaat teknolojisinin ve malzemelerinin tanıtımı vb. çalışmalarını Meslek İçi Eğitim kapsamında sürdürmektedir. Şube kütüphanemiz üyelerimizin yanı sıra mimarlık öğrencilerinin beklentilerini karşılayabilecek yayın çeşitliliğine sahiptir.

Diğer Mesleki Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, üyelerine ve toplumun diğer kesimlerine yönelik olarak düzenlediği Mimarlık Geceleri, çeşitli fuar ve sergilere geziler, bilimsel toplantılar ve 25 yıldan bu yana organize ettiğimiz Yapı ve Yaşam Kongre ve Fuarları ile mimarlık kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca Şubemiz, meslek alanımızla ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri benzer amaçlı etkinliklere de gerek organizasyon gerekse finansal anlamda destek olmaktadır.

Mimarlık Hizmetlerinin Alanları

Bir yapının gerçekleşmesi için MİMAR tarafından üstlenilen

Standart Mimarlık Hizmetleri

 • Hazırlık ve ön etüt çalışmaları (bilgilenme, belgelenme, araştırma, yorumlama)
 • Tasarlama, tasarım koordinasyonu (yapı ve çevresi)
 • İhale ve/veya yüklenici ve imalatçılarla anlaşma yapılmasında işverene danışmanlık
 • Uygulama denetimi ve/veya inşaat yönetimi
 • Tamamlama ile teslim alma, kesin hesapların çıkarılmasında işverene yardımcılık, aşamalarını kapsayan bir bütündür. Bu bütünlük içinde standart mimarlık hizmetleri iş aşamalarına göre tanımlanmıştır. İş aşamaları birbirini takip eden, birbirini bütünleyen mimarlık hizmetleridir.

Diğer Mimarlık Hizmetleri ( Bir yapının gerçekleştirilmesinde mimarın asli görevi olmayan, ancak işveren tarafından istenildiğinde, eğitimi ve mesleki bilgisi ili mimarın en iyi şekilde verebileceği bir dizi hizmeti tanımlamaktadır. Bunlar: )

 • Program hazırlığına katılmak
 • Özel araştırma ve çalışmalar, dosya hazırlanması, iş ve işlem takibi gerektiren işlerin yapılması. Takdim, tanıtımı ve pazarlama ile ilgili plan ve diğer çizimlerin hazırlanması özel perspektifler hazırlanması tanıtım çalışmalarına (toplantı, konferans, panel vb.) katılmak özel açıklama raporları hazırlanması, başvuru dosyaları hazırlanması, yapı bakım şartnameleri ve anlaşmalarının hazırlanması, kat mülkiyeti kanununa göre çok kullanıcılı yapı ya da sitelere ait “yönetim planı” hazırlanması, yer seçimi çalışmaları imar uygulama çalışmaları, geliştirme etütleri ve programları;…
 • Yapılabilirlik (fizibilite) çalışmaları
 • Şantiye koordinasyonu ve planlaması
 • İnşaat yönetimi
 • Karşılaştırmalı keşif hazırlanması
 • Rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları
 • Çevre düzenleme çalışmaları
 • İç mekan düzenlemesi ve mobilya tasarımı
 • Kentsel tasarım
 • Sanat eseri seçimi

Mimarlar Odası’nın Kentleşme Sorunlarına Yaklaşımı

Kentsel uygulamalar ve yapılaşmaya ilişkin mimari sorunların, konunun uzmanı mimarlar tarafından tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği çalışmalar Mimarlar Odası’ nın önemli bir etkinlik alanını oluşturmaktadır.

Mimarlar Odası kuruluşundan bugüne, kentleşme konularındaki olumlu çabalara destek olmuş; kent planlama ilkelerine, toplumun genel çıkarlarına aykırı, spekülatif ve ranta dayalı politikalara ve uygulamalara karşı çıkmıştır.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, bu kapsamda çağdaş, sağlıklı ve planlı kentleşmenin gerçekleşmesi amacıyla hukuksal süreçler de dahil olmak üzere her platformda yıllardır sürdürdüğü çalışmalar ile kentimize önemli kazanımlar sağlamıştır.

Bütün bu çalışmalar, mimarlık uzmanlık alanından hareketle, sağlıklı kent ve sağlıklı kentsel yaşam ortamlarının sürdürülebilir kılınmasına dönük etkinlikleri oluşturmaktadır.

Mimarlar Odası’nın Toplumsal Rolü ve Sivil Toplum Kuruluşu Olarak İşlevi

Kentsel uygulamalar ve yapılaşmaya ilişkin mimari sorunların, konunun uzmanı mimarlar tarafından tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği çalışmalar Mimarlar Odası’ nın önemli bir etkinlik alanını oluşturmaktadır.

Mimarlar Odası kuruluşundan bugüne, kentleşme konularındaki olumlu çabalara destek olmuş; kent planlama ilkelerine, toplumun genel çıkarlarına aykırı, spekülatif ve ranta dayalı politikalara ve uygulamalara karşı çıkmıştır.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, bu kapsamda çağdaş, sağlıklı ve planlı kentleşmenin gerçekleşmesi amacıyla hukuksal süreçler de dahil olmak üzere her platformda yıllardır sürdürdüğü çalışmalar ile kentimize önemli kazanımlar sağlamıştır.

Bütün bu çalışmalar, mimarlık uzmanlık alanından hareketle, sağlıklı kent ve sağlıklı kentsel yaşam ortamlarının sürdürülebilir kılınmasına dönük etkinlikleri oluşturmaktadır.

Herhangi bir konuda yardıma mı ihtiyacınız var ?